Városháza
Polgármesteri hivatal

Jogi Osztály

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály szervezeti egységeként működik a Jogi Osztály (továbbiakban: Osztály).

Az Osztály képviseli az Önkormányzatot és a Hivatalt bírósági és más hatósági eljárásban, ellátja a Hivatal szerződéseinek, illetve előterjesztéseinek jogi felülvizsgálatát, megkeresésre jogi véleményezést végez.

I. Az Osztály belső szervezeti felépítése:

Az Osztály az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

Az Osztályt a Főosztályvezető, illetve Főosztályvezető-helyettes irányítása mellett az Osztályvezető vezeti, feladatát csoportok útján látja el, az alábbiak szerint:

 1. Osztályvezető
 2. Törvényességi Csoport
 3. Szerződéses és Peres Ügyviteli Csoport
 4.  

II. Az Osztály által végzendő feladatok

 

 1. Ellátja a Közgyűlés és bizottságai elé kerülő előterjesztések, valamint a polgármesteri döntéskérő indítványok felülvizsgálatát, részt vesz azok egyeztetésében.

 

Az Osztály az előterjesztések, illetve döntéskérő indítványok vizsgálata során észrevételeket tesz, szükség esetén javításokat eszközöl.

 

 1. Szükség esetén jogi segítséget nyújt a társasházak feletti törvényességi felügyelettel kapcsolatos feladatok ellátásában.

 

 1. Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal jogi képviseletét bíróságok és más hatóságok előtt, elvégzi a perképviselettel kapcsolatos egyéb teendőket.

 

 1. Elvégzi az Önkormányzat és a Hivatal szerződéseinek jogi véleményezését.

 

Ebbe beletartozik a szerződés megkötését megelőző eljárások átnézése (pl. a Hivatal, Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti valamennyi beszerzései), a szerződés észrevételezése.

 

 1. Kidolgozza és folyamatosan aktualizálja az Önkormányzat és a Hivatal szerződésmintáit.

 

 1. Közreműködik az Önkormányzat és a Hivatal saját hatáskörben lefolytatandó közbeszerzéseiben.

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) bevonásával megvalósuló közbeszerzések esetén a Polgármesteri Hivatalban a FAKSZ által elkészített anyagok átvizsgálása, jóváhagyása történik meg, míg FAKSZ bevonása nélkül megvalósuló közbeszerzések (keretmegállapodás alapján történő, ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés) esetén az ajánlatkérő által létrehozott háromtagú bírálóbizottság végzi el a feladatot.

 

 1. A Közgyűlés és bizottságai, a képviselők, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyzők, illetve a főosztályvezetők felkérésére jogi véleményezést végez.

 

 1. Figyelemmel kíséri a jogszabályok változását, az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal munkáját esetlegesen érintő változásokról a jegyzőt, illetve a Hivatal minden dolgozóját e-mailben napi rendszerességgel értesíti.

 

 1. Figyelemmel kíséri az Önkormányzatot, illetve a Hivatalt érintő jogszabályalkotási folyamatokat, indokolt esetben javaslatot tesz módosító indítvány benyújtására, azt vezetői kérésre elkészíti.

 

 1. Az Osztály az önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében, jogi felülvizsgálatában közreműködik, jogilag véleményez, egyeztet.

 

 1. Az Osztály az Önkormányzatot érintő projektek, pályázatok során közreműködik az egyeztetési folyamatokban, jogi segítséget nyújt.

 

 • „Ad hoc” jellegű ügyekben az Osztály állásfoglalásokat készít, adatszolgáltatást nyújt, jogértelmezéssel segíti a társosztályok munkáját.