Városháza
Polgármesteri hivatal

Szervezeti, személyzeti adatok

Vezetők

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Csiszárné dr. Sajgó Erika
aljegyző
dr. Barva Attila
aljegyző

Vezetők elérhetőségei

Dr. Ignácz Dávid, jegyző

Cím 3525, Miskolc, Városház tér 8.
Telefonszám (36) 46/512-700
E-mail jegyzo@miskolc.hu

 

Csiszárné dr. Sajgó Erika

Cím 3525, Miskolc, Városház tér 8.
Telefonszám (36) 46/512-700
E-mail sajgo.erika@miskolc.hu

 

dr. Barva Attila

Cím 3525, Miskolc, Városház tér 8.
Telefonszám (36) 46/512-700
E-mail barva.attila@miskolc.hu

Jegyzői feladatkörök

A jegyző szakmailag képzett, közigazgatási gyakorlattal rendelkező vezető. A jegyző megbízatása – mivel a funkciói szakmai és nem politikai jellegű - nem igazodik az önkormányzati választási ciklushoz. A jegyző ennek megfelelően nem választás, hanem kinevezés útján nyeri el munkakörét, a kinevezés határozatlan időre szól.

Tekintettel arra, hogy a jegyzői teendők kifejezetten igazgatásszervezői, jogalkalmazói szakmai tartalmúak, a törvény biztosítékot teremtett ahhoz, hogy a választott önkormányzati vezető, a képviselő-testületi tagok választási ciklusonkénti cserélődése mellett, a független szakmai hivatali szervezet és annak vezetője változatlan maradjon.

Garanciát jelent ez az időszakonkénti vezetői változások után is a szakapparátus stabilizálására, az igazgatási munka folyamatos, szakszerű ellátására. 

A jegyző vezeti a Hivatalt, megszervezi annak munkáját. Tevékenysége során felelős a törvényes, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés szabályainak betartásáért. A Hivatal felépítésének rendjét figyelembe véve ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat.

A jegyző feladatai

 • Gondoskodik a közgyűlés és szervei működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében.
 • Előkészíti döntésre a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyeket.
 • Dönt azokban a hatósági jogkörökben, melyeknek gyakorlását a polgármester rá átruházza.
 • Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
 • Gondoskodik a polgármester tekintetében a munkáltatói intézkedések előkészítéséről.
 • Gondoskodik az alpolgármesterek és a politikai (fő)tanácsadók tekintetében a polgármester munkáltatói intézkedéseinek előkészítéséről.
 • Gondoskodik a közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztések előkészítéséről.
 • Gondoskodik a közgyűlés, a bizottságok, az eseti bizottság és a munkacsoport szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés és bizottságai ülésein személyesen, vagy helyettese, illetve megbízottja (bizottsági referens) útján.
 • Gondoskodik a közgyűlés ülése és a közmeghallgatás jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről, aláírja a közgyűlés rendeleteit, valamint az üléseiről készített jegyzőkönyveket.
 • Gondoskodik a közgyűlés rendeleteinek kihirdetéséről és végrehajtásuk biztosításáról.
 • Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott közigazgatási feladatok, hatósági jogkörök ellátásáról.
 • Javaslatot készít a polgármesternek a Hivatal felépítésére, annak munka- és ügyfélfogadási rendjére.
 • Szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.​​​

A jegyző helyettesítése

A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. Tanácskozási joggal – a jegyző nevében – részt vesz a közgyűlés és bizottságai ülésein. Részt vesz a tisztségviselői ügyfélfogadás megtartásában, az ügyfélfogadás időbeli rendje szerint. Konkrét feladatait a jegyző külön írásban határozza meg.

Szervezeti felépítés, feladatok, szervezeti egységek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a Közgyűlés az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja, és a jegyző vezeti. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítését tekintve Főosztályokra tagozódik. A Főosztályokat osztályok, az osztályokat pedig csoportok alkotják. A Főosztályokat főosztályvezetők, az osztályokat osztályvezetők, a csoportokat csoportvezetők vezetik. A egyes hivatali szervezeti egységek feladatainak leírását Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje tartalmazza.

A Hivatal alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, utasítások