Városháza
Polgármesteri hivatal

Főépítészi Kabinet

A Főépítészi Kabinet jogi személyisége

A Főépítészi Kabinet közvetlenül a jegyző alá rendelt, a polgármester közvetlen irányítása alatt a Hivatal önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, főosztály szintű belső szervezeti egysége, amelynek feladatait, működését jelen Szabályzat tartalmazza.

A Főépítészi Kabinet irányítása és vezetése

Főépítészi Kabinetet a jegyző és a polgármester együttes, közvetlen irányítása mellett a Főépítész vezeti.

A Főépítészi Kabinet tevékenységi köre:

Ellátja a főépítészi feladatokat, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, a település arculatára hatással lévő feladatokat, továbbá részt vállal az Önkormányzat projektjeinek, beruházásainak véleményezésében, felügyeleti és menedzsmenti feladatokat is ellát. Részt vesz az egységes településkép, települési arculat megőrzésének folyamatában, valamint ellátja a főkertészi feladatokat a közterület-alakítási tervben meghatározottak alapján.

A Főépítészi Kabinet feladatai:

 1. Ellátja a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti feladatokat.
 2. Ellátja a településkép védelméről szóló törvény szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének, módosításának, felülvizsgálatának feladatát
 3. A közterület egységes kialakítása érdekében – szabadtér építészet, kertépítészet, gyalogos és gépjármű közlekedés, közmű és felszíni vízelvezetés, hírközlés – közterület-alakítási terv elkészíttetését koordinálja, meghatározza a fő irányelveket, tartalmát és felügyeli azok végrehajtását.
 4. Részt vesz a zöldfelületi önkormányzati rendelet tartalmának kidolgozásában, elkészíttetésében (urbanista zöldinfrastruktúra fejlesztési szemlélet ökológiai, természet - és környezetvédelmi szempontok érvényesítése)
 5. Véleményezi a városképet befolyásoló közterület alakításokat, részt vesz a beruházások előkészítésében, megvalósulásában, valamint a településüzemeltetési, fenntartási munkálatokhoz kapcsolódó folyamatokban (környezet architektúra elemek, burkolatok, zöldfelületek, vízfolyások, játszóterek).
 6. Ellátja a szakmai konzultációval, a településképi véleményezési eljárásokkal, a településképi bejelentési, valamint a településképi kötelezési eljárásokkal összefüggő feladatokat.
 7. Gondoskodik az önkormányzati fejlesztések megvalósíthatóságát támogató intézkedések megtételéről, koordinálja a kapcsolódó folyamatokat.
 8. Közreműködik a pályázatok, tervezési programok kiírásában és értékelésében, valamint az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó építészeti, szabadtér építészeti, kertépítészeti koncepciók kidolgozásában.
 9.  Ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti véleményezési, szakmai segítségnyújtási feladatokat.
 10. Támogatja, véleményezi a terület- és településfejlesztéssel összefüggő feladatokat.
 11.  Kapcsolatot tart a térinformatikai rendszer fejlesztése, az adatbázis frissítése céljából a külső és belső adatgazdákkal és üzemeltetőkkel.
 12. Ellátja a közterületek elnevezésével összefüggő feladatokat.
 13. Ellátja az egyéb hatósági eljárásokhoz kapcsolódó véleményezési, adatszolgáltatási, nyilvántartási feladatokat.
 14. Részt vesz a településrendezési eszközök készítésével, felülvizsgálatával, nyilvántartásával, összefüggő feladatokban.
 15. Ellátja a területfejlesztés és - rendezés, valamint településfejlesztés és - rendezés feladatokat.
 16. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggésben meghatározza a megalapozó vizsgálatok tartalmát és részletességét.
 17. Főkertésze révén ellátja a következő főkertészi feladatokat:

qa) Közreműködik a város zöldinfrastruktúrájának (zöldhálózat, zöldfolyosók) stratégiai tervezésében.

qb) Közreműködik az ökológiai, természet- és környezetvédelmi, zöldvárosi és klímatudatos tervezési és kezelési szemlélet kialakításában.

qc) Gondoskodik a városi fejlesztések és üzemeltetés során az ökológiai, természet- és környezet- és klímavédelmi szempontok érvényesítéséről.

qd) Részt vesz a közterületek (bel- és külterületek) fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, tervezésében. [Játszóterek, parkok, közterek, közlekedési területek, parkolók, buszmegállók, rekreációs helyszínek (fittneszparkok, sportpályák), zöldfelületek, burkolatok, berendezések (játszóeszközök, ütéscsillapítás, padok, asztalok, szemetesek, kerékpártárolók, lámpatestek, kerítések, korlátok, lépcsők, tereprendezés, vízelvezetés, közműelemek), közterületi design, arculattervezés, köztéri alkotások, landart elhelyezés.]

qe) Közreműködik a zöldfelületvédelmi önkormányzati rendelet megalkotásában és kezelésében.

qf) Közreműködik a köztéralakítási pályázatokban.

qg) Részt vesz a közterületek kezelésében, a növényfelmérési, faápolási, fakivágási, fapótlási, faültetési, virágkiültetési munkák szakmai irányításában.

qh) Részt vesz az ökológiai és urbánus szemléletű városi vízfolyás rendezésben.

qi) Részt vesz a kiemelt városrészközpontok fejlesztésében.

qj) Részt vesz a rekreációs és turisztikai területek fejlesztésében.

qk) Részt vesz a rehabilitálandó degradált területek fejlesztésében (barnamezős, felhagyott iparterületek, bányaterületek).

ql) Részt vesz a zártkertek, mezőgazdasági (védelmi erdősávok) és közjóléti erdőterületek kezelésében.

qm) Részt vesz az önkormányzati kertek, udvarok rendezésében, kezelésében.

 

Elérhetőségek:

CÍM  3525 Miskolc, Városház tér 8.
TELEFONSZÁM  (36) 46/512-752
E-MAIL  foepitesz@miskolc.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő

13:00 - 16:00

Kedd

Szerda

8:00 - 12.00
13.00 - 17.00

Csütörtök

Péntek

8:00 - 12:00