Városháza
Polgármesteri hivatal

Vagyonjogi Csoport

A Vagyonjogi Csoport által ellátandó főbb feladatok a következők:

A Vagyonjogi Csoport által ellátandó főbb feladatok a következők:

 1. Előkészíti az önkormányzati tulajdonú vagyonelemek hasznosítására, elidegenítésére vagy idegen tulajdonú vagyonelemek megszerzésére vonatkozó döntéseket, gondoskodik azok megfelelő végrehajtásáról. E tevékenysége során szükség szerint együttműködik más szervezetekkel (pl. Miskolc Holding Zrt.) és az Önkormányzat többi szakosztályával.
 2. A forgalomképes (ún. üzleti vagyoni körbe tartozó) ingatlan vagyonelemek hasznosítását alapvetően a Miskolc Holding Zrt. látja el, ebben az esetben a Vagyongazdálkodási Osztály az önkormányzati vagyon hasznosítása kapcsán együttműködik a Miskolc Holding Zrt.-vel. Meghatározott esetekben a zártkerti, külterületi ingatlanok vagyonkezelését ellátó Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-vel vagy egyéb szervekkel (pl. MKMK, MIVÍZ, MIHŐ stb.) működik együtt e feladatkörének ellátása során.
 3. Amennyiben valamilyen meghatározott közérdekű cél megvalósítása érdekében egy adott ingatlan(rész) megszerzése válik szükségessé, ellátja a kisajátítást helyettesítő adásvétellel, ennek meghiúsulása esetén a kisajátítási eljárással kapcsolatos feladatokat, előkészíti, majd végrehajtja az e körben hozott döntéseket.
 4. Intézkedik a
  1. belterületbe vonási,
  2. törzsvagyon kivonási,
  3. korlátozási kártalanítási ügyekben,

előkészíti a döntési javaslatot, kezdeményezi az esetlegesen szükséges hatósági eljárásokat.

 1. A Pályázati Főosztály munkáját segítve a különféle pályázatok, projektek és egyéb beruházások megvalósításához vagyonjogi ügyekben szakmai segítséget nyújt, elvégzi a projektek előkészítése, végrehajtása során felmerülő vagyonjogi feladatokatFigyelemmel kíséri az Önkormányzat vagyongazdálkodással összefüggő rendeleteinek – különösen az Önkormányzat ún. „Vagyonrendeletének” magasabb szintű jogszabályokkal való összhangját, szükség esetén javaslatot tesz a rendeletek módosítására.
 2. Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása kapcsán a Miskolc Holding Zrt.-vel együttműködve részt vesz a döntés előkészítésében és végrehajtásában.
 3. A korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó önkormányzati tulajdonú ingatlanok (pl. közterületek, közparkok, utak, erdők, folyásmedrek stb.) birtokvédelmét felügyeli, birtokháborítás észlelése esetén a Miskolci Önkormányzati Rendészet igénybevételével intézkedik a sérelmes állapot – lehetőleg peren kívüli – felszámolása érdekében.