Élet a városban
Városinformáció

Beiratkozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK:

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról!

Tisztelt Szülők!

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény székhely óvodájába és tagóvodáiba a 2024/2025-ös nevelési évre az óvodáskorú gyermekek jelentkezése a következő időpontokban történik:

  • 2024. április 22. (hétfő), 8:00 óra - 17:30 óra
  • 2024. április 23. (kedd), 8:00 óra - 17:30 óra
  • 2024. április 24. (szerda), 8:00 óra - 17:30 óra

Abban az esetben szükséges beíratni a gyermekeket, ha 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Beiratkozáskor a szülő hozza magával:

  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
  2. a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  3. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  4. óvodai jelentkezési lapot,
  5. nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. (Nkt. 92. § (2) bek.)
Miskolcon a szülőknek a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény, mint székhely óvoda és tagóvodái közül három óvodát van lehetőségük megjelölni a jelentkezési lapon. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes vagy munkahelyhez közeli intézmény.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap, azaz 2024. május 24. (Rendelet 20. § (1a) bek. h) pont).
Amennyiben további kérdés merül fel, úgy a tagintézmények igazgatói állnak szíves rendelkezésükre!

Az óvodákba a nevelési év során folyamatos a beiratkozás.

A lakcím szerinti körzetes óvoda neve és címe a "Miskolci Integrált Óvodai Intézmény óvodai felvételi körzetei tagintézményenként 2024_2025. nevelési év" dokumentumban  található.