Városháza
Önkormányzat

Petránné Képes Gizella

Pro Urbe kitüntető cím
2023. évi kitüntetett

Petránné Képes Gizella 2021. augusztus 1. napjától a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (továbbiakban: MIÓVI) vezetője. Magas színvonalú szakmai tudása és pályája iránt érzett elköteleződése segítette a szervezet 32 tagintézményének oly módon történő koordinálását, amely mára egy jól strukturált integrációvá tudott fejlődni. A 45 éves szakmai életútja, pedagógiai elhivatottságát, magas szakmai tudását, sokoldalú munkásságát, kompetenciáit tükrözi. Középiskolai tanulmányait pénzügyi területen fejezte be, majd 1978-ban a Kabar úti Napköziotthonos Óvodában helyezkedett el, mint képesítés nélküli óvónő. 1981-ben szerezte meg az óvónői diplomát a Hajdúböszörményi Főiskolán és a Miskolci Batsányi János Óvoda, mint a Vasgyári – korábban Kabar úti Napközi otthonos – Óvoda jogutód intézményében 1982-1992 között vezető helyettes, majd 1992. augusztus 1. napjától óvodavezető lett. 2021. augusztus 1. napján - az átalakult intézményi struktúrában - a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény intézményvezetésével bízták meg. Elkötelezetten és szakmai felelősséggel építette ki - a nevelőtestülettel együttműködve - a gyermekek számára azt a pedagógiai rendszert, amelyben a minőségi óvodai nevelés-fejlesztés megvalósításával biztosította a gyermekek esélyegyenlőségét. Az óvodás korú gyermekek nevelésében – fejlesztésében, a pedagógusokkal, szülőkkel és egyéb partnerekkel való együttműködésben a pozitívumokra való építés jellemezte. Munkája során feltétlen elkötelezettséggel valósította meg, illetve támogatta a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlítő tevékenységét, óvodai nevelését óvodavezetőként, köznevelési szakértőként és IPR tanácsadóként. Az élethosszig tartó tanulás híve, bizonyítják ezt a megszerzett képesítései, továbbá a számos továbbképzésen való részvételeit bizonyító tanúsítványai. Szociológus – szociológiai ismeretek, területfejlesztési szakirány, kutatás módszertan, szervezet fejlesztés, mérés-értékelés; Középiskolai tanár - korszerű tanulásszervezési módszerek, alternatív pedagógiák; Óvodapedagógus főiskolai oklevél; „Óvodai menedzser” Óvodavezetés – tanügy-igazgatási ismeretek; Óvónő felsőfokú végzettség. Képzői/tréneri/előadói, konzulensi gyakorlattal rendelkezik. 2003-tól aktívan részt vesz a felnőttképzésben is. Köznevelési szakértőként 1997. április 20-tól tevékenykedik. Szakterületei az óvodai nevelés területén: tanügyigazgatás; szervezet és minőségfejlesztés; pedagógiai értékelés; nemzeti és etnikai nevelés-oktatás; hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált nevelése, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítés. A nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő személyzet képzésében aktívan részt vesz a város képzőintézményeiben. Dajka, gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai asszisztens képzések során nem csupán oktató, hanem gyakorlatvezető szerepet is vállal. A felsőoktatási intézményekkel folytatott együttműködés keretében a Miskolci Egyetemmel 2021. évben megkötött együttműködési megállapodás értelmében a gyógypedagógiai hallgatók a gyakorlati helyek biztosításán túl, pedagógiai, szakmai segítséggel fordulhatnak a MIÓVI szakembereihez. A hallgatók ezen lehetőséget kihasználva építenek szakmai tudására. A teljes felsőoktatási pedagógiai képzési palettán részt vállal, amelyben megmutatkozik az egész életen át tartó tanulás iránti elköteleződése. 2001-től több Publikációja jelent meg. Kutatási gyakorlattal, Tananyag – Képzésfejlesztéssel, Pályázati szakértéssel is foglalkozik. 2014. március 24-én „Mesterpedagógus” besorolást nyert az Oktatási Hivatal által szervezett próbaminősítési eljárásban. 2007. május 11-én Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pedagógiai díjat” adományozott munkája elismerésére. Magas szintű szakmai tudatosság és igényesség jellemzi egész életútját. Nagy figyelmet fordított a belső tudásmegosztás megvalósítására, az óvodapedagógusok szakmai fejlődésére. A pedagógus életpályamodell kapcsán támogatta a nevelőtestület tagjait az előmeneteli rendszerben való kiteljesedésükben. Az óvoda külső partneri kapcsolatrendszerét magas szinten koordinálja. Folyamatos, személyes példamutatással az intézményi feladatok szervezésével az integrált intézmények kiváló működését eredményezte az elmúlt években. Vezetőként partner- emberközpontú, támogató attitűd jellemzi. Szakmai tudását nem csak az alkalmazotti körnek, hanem országos szinten is átadja, mellyel szakmai elismerésre, hírnévre tett szert. Óvodavezetői tevékenysége során olyan munkahelyi légkört, feltételrendszert teremtett, amelyben a dolgozók szívesen, sikeresen és eredményesen látják el feladatukat, ahol a gyermekek sokoldalúan és harmonikusan, családias légkörben fejlődhetnek. Életcéljának tekintette a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolását, felzárkóztatását, hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra, ezeknek a feladatoknak megvalósítását sikeres pályázatokkal érte el. Pedagógiai pályája során szakmai-vezetői munkájával mintaadó szerepet töltött be az intézményünk életében, mindig maradéktalanul eleget tett a szakmai – tanügy-igazgatási - munkáltatói és – gazdasági feladatoknak. Vezetői szemléletében szerepet kap a célok és feladatok tükrében a teljes kollektíva együttműködése, a feladatok megosztása. Tevékenysége 45 éves szakmai múltra tekint vissza, amely idő alatt széleskörű tapasztalatokra, ismeretekre tett szert, melyben szakmai kompetenciáit folyamatosan a legmagasabb szintre emelte. Határozott személyiség, akit rendszer- és menedzser szemlélet sokoldalúsága jellemez. Intézményvezetőként mindig nyitott a kihívásokra, állandó megújulásra képes, szakmailag minden szempontból felkészült, a folyamatosan változó elvárásoknak maximálisan megfelel. Az intézményeit hatékonyan, mindenki megelégedésére, a társadalmi elvárásoknak megfelelően irányítja, a törvényesség betartása mellett. Elengedhetetlennek tartja az intézményvezetői munkája során létrehozott értékek, elvek továbbvitelét. A fenntartható fejlődésért, a legoptimálisabb működési rend megtartását hangsúlyozza. Vezetői kompetenciáinak alkalmazásával kialakította a 32 óvodai intézmény egységes működését. Vezetői filozófiája végig kísérte szakmai munkáját. A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény alapvető céljának a megismerő folyamatok magas színvonalú alkalmazását tűzte ki. Támogató tanulási környezet kialakítását biztosította, figyelembe véve az intézmény forrásait és a takarékos gazdálkodás elveit. Az intézmény vezetőjeként a MIÓVI teljes gyermekközössége és alkalmazotti körének érdekképviseletét prioritásként kezelte. Fontosnak tartotta az értékközpontú nevelési, fejlesztési környezet létrehozását, amelyben megalapozta a tanulási kultúra közvetítését és a legjobb minőségű teljesítés lehetőségét, feltételeit. Mint intézményvezető a MIÓVI jövőképének kialakításán fáradozott. Vezetői tevékenysége során törekedett a közös intézményi értékek kialakítására és az integrált szervezet küldetésének tisztázására. A közös munka folyamatát hatékonyan irányította, magának és az alkalmazotti körnek sikeresen tűzte ki a jövőképhez vezető út rövid, közép és hosszútávú céljait. Fontosnak tartotta, hogy olyan szervezeti kultúrát hozzon létre, ahol hatékony kommunikációval támogatja a párbeszédet, jó gyakorlatok átadását és a felmerülő konfliktusok kezelését. A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény működtetésében, hangsúlyozta a menedzser szemléletet, az információáramlás fontosságát, valamint a gazdaságos és hatékony adminisztrációs rendszer működtetését. Elengedhetetlennek tartotta a fenntartóval és az intézmény külső partnereivel való hatékony együttműködést. Pedagógiai hitvallása, hogy csak alkotó, demokratikus, nyitott, őszinte, egymásra odafigyelő munkahelyi légkörben lehet eredményes és hatékony nevelő-fejlesztő munkát végezni. Vezetői attitűdje egyértelműen tükrözi a pedagóguspálya és a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény iránt érzett mély hivatástudatát, magas szintű szakmai felkészültségét, az óvodai nevelő-fejlesztő munka iránt érzett felelősségteljes elkötelezettségét.