Városháza
Ügyintézés

Családi jogállás rendezése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:98.§-a alapján apai jogállást keletkeztető tények az alábbiak:

  • házassági kötelék;
  • élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás);
  • apai elismerő nyilatkozat;
  • bírósági határozat.

Apai elismerő nyilatkozat

Ptk. 4:101.§-a alapján ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.

Apai elismerő nyilatkozat gyermek megszületése előtt is tehető.

Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermeknek a hozzájárulása. Ha az anya a gyermek törvényes képviselője, a hozzájárulást e minőségében is megadhatja, kivéve, ha az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az esetben a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel. Ha az anya vagy a gyermek nem él vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.

Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi apaságának megállapítása iránt per van folyamatban, az apai elismerő nyilatkozat – a hozzájáruló nyilatkozatok megléte esetén is – akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az apaság megállapítása nélkül kerül sor.

Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek esetében kerül sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e a továbbiakban viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti.

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Az ügyfél.

Mit kell tennie

A kérelmet személyes megjelenés útján a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni.

Határidők

Az Ákr. 50. § (2) bekezdése alapján azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül.

Benyújtandó okiratok

  • szülők együttes személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmányokkal;
  • az anya családi állapotát igazoló okirat;
  • ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet (az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy a válással záradékolt házassági anyakönyvi kivonat;
  • ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormányrendelet 59. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást a magzat fogantatásának vélelmezett idejéről és a szülés várható időpontjáról;
  • megszületett gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat.

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Az ügyintézés díja:

Az eljárás illetékmentes.

 

Vonatkozó jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól.

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1979. évi 13. törvény a nemzetközi magánjogról.


Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00