Városháza
Ügyintézés

Behajtási engedély

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

A védett övezetbe behajtani kívánó természetes és jogi személyek.

Mit kell tennie

Az ügyintézés lépései:

 1. Kérelem nyomtatvány kitöltése (honlapról letölthető esetleg az ügyfélszolgálaton személyesen átvehető)
 2. Az előírt mellékletek csatolása
 3. Kérelem benyújtása:
 • természetes személyek esetében ügyfélkapun keresztül, postai úton vagy személyesen az ügyfélszolgálaton,
 • gazdálkodó szervezetek esetében kizárólag elektronikus úton.

4.Határozat és behajtási kártya átvétele postai úton vagy személyesen.

Határidők

Ügyintézési idő: 5 munkanap

Benyújtandó dokumentumok

 • Behajtási engedély kérelem a szükséges mellékletekkel együtt

A kérelemhez benyújtandó mellékletek

Vállalkozói behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
 • jogi személy kérelmező esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági bejegyző határozat másolata,
 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata,
 • a védett övezetbe történő rendszeres árufuvarozást alátámasztó dokumentumok,
 • amennyiben rendszám nélküli behajtási engedély kiadására irányul a kérelem az árufuvarozásban részt vevő összes jármű forgalmi engedélyének másolata.

Lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímét igazoló hatósági igazolványának a másolatát,
 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata.

Intézményi behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata.

Az intézményi behajtási engedélyre jogosultak felsorolása a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú Önk. rendelet 6/A.§ (6) bekezdés g)-j) pontjaiban található.

Parkolási behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • a természetes személy kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímét igazoló hatósági igazolványának a másolatát,
 • egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
 • jogi személy kérelmező esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági bejegyző határozat másolata,
 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata,
 • közterületnek nem minősülő parkolóhely, vagy garázs használatának jogcímét igazoló dokumentum másolata.

Ideiglenes behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • a természetes személy kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímét igazoló hatósági igazolványának a másolatát,
 • egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
 • jogi személy kérelmező esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági bejegyző határozat másolata,
 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata,
 • az ideiglenes behajtással megvalósítani kívánt cél, vagy feladat igazolására szolgáló dokumentum.

Rendezvényszervező behajtási engedély kérelemhez:

 • egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
 • jogi személy kérelmező esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági bejegyző határozat másolata,
 • a rendezvény megrendezésére vonatkozó szerződés másolata,
 • a rendezvényre igazoltan regisztráltak száma.
 • A behajtási engedély díjának megfizetése (banki átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízással)

Rendezvényszervezői behajtási engedély abban az esetben adható ki, ha a rendezvény szervezésével, lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítéséhez használt gépjárművek nagy száma alapján indokolt.

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Egyéb információk

A döntésről kiállított határozat tartalmának megfelelően a meghatározott összeget (a behajtási engedély díját) az Önkormányzat 10700086-42689106-51100005 számú bankszámlaszámára történő átutalással szükséges megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve azt, hogy "behajtási engedély".

A behajtási engedély díjának megfizetését banki átutalási megbízás vagy postai készpénzátutalási megbízás másolatával szükséges igazolni. 

Az engedély kiadásának feltétele a díj megfizetésének igazolása!

Vonatkozó jogszabályok

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13/1998. (III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről

Fogalmak

Védett övezet: a KRESZ 14.§ (1) bekezdés n/ pontja vagy z/ pontja szerint mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblával kijelölt olyan terület, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás engedélyhez és az abban foglalt feltételekhez kötött.

 

Kérelem - természetes személyek esetében - a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00