Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2021. május 28.
Tájékoztató egyéni vállalkozó adózó méltányossági, fizetési könnyítési kérelmének benyújtásához

Fizetési könnyítés (fizetési halasztás és részletfizetés):

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 198. § (1) a (2) és az (5) bekezdései értelmében fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra (tartozásra és még le nem járt fizetési esedékességű adóra egyaránt) engedélyezhető.

A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. 

Természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés abban az esetben is engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.

Automatikus részletfizetési kedvezmény:

Az Art. 199. § (1) és (3) bekezdései értelmében a természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra – kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

Méltányosság:

Az Art. 201. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

A leírtak értelmében a bírság és késedelmi pótlék elengedés, illetve mérséklés alapja a bírság és késedelmi pótlék tartozás. Ebből következően csak a lejárt fizetési esedékességű tartozásra lehet előterjeszteni méltányossági kérelmet. Amennyiben nem áll fenn tartozás, az adóhatóság mérlegelési jogkört nem gyakorolhat, a méltányosság feltételeinek meglétét nem vizsgálhatja.  

Az adózó méltányossági és/vagy fizetési könnyítési kérelmének érdemben történő elbírálása érdekében az önkormányzati adóhatóságnak vizsgálnia kell a vállalkozás gazdálkodási adatait, valamint vagyoni, jövedelmi, illetve szociális helyzetét is, melyhez dokumentumok becsatolása szükséges (vállalkozás gazdálkodási adatairól, vállalkozásból és/vagy egyéb tevékenységből származó jövedelem igazolás, a lakás fenntartási kiadásainak igazolása, hitel törlesztő részletének összege, futamidő lejárat, gyógyszerkiadások, stb.).

Amennyiben adózó a kérelmének benyújtásával egyidejűleg az elbíráláshoz szükséges hiánypótló dokumentumokat nem csatolja be, ebben az esetben az adóhatóság hiánypótlásra szólítja fel kérelmezőt.

Adózónak a méltányossági és/vagy fizetési könnyítési kérelmének benyújtására csak elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített adatlapok útján van lehetősége.

Az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek az űrlapokat az E-önkormányzati portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületéről, ezen belül a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) oldalon tölthetik le. Az on-line kitöltést és beküldési lehetőségét biztosító „Fizetési könnyítésre és adómérséklésre irányuló kérelem” vagy „Automatikus részletfizetési kérelem” elnevezésű iForm űrlap használatával tudják elektronikus úton benyújtani kérelmüket a Hivatal részére.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

 

                                                                                       Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                                                        Gazdálkodási Főosztály  Adó Osztály