Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2021. szeptember 08. • Lejárt
Pályázati kiírás igazgatói munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet

alapján

 

pályázatot hirdet

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
igazgatói (intézményvezető)

munkakör betöltésére.

A munkáltató megnevezése:

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

A munkakör megnevezése:

igazgató (intézményvezető)

A munkavégzés helye: 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.

Foglalkoztatás időtartama: 2022. január 3. napjától 2027. január 2. napjáig

(5 év határozott időtartam)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkarend: Kötetlen munkarend

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A könyvtári feladatok ellátása körében feladata különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben a megyei hatókörű városi könyvtárak részére meghatározott feladatok ellátásának irányítása, a könyvtárban folyó szakmai tevékenység feltételeinek biztosítása. Felelős a könyvtár szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért.

A könyvtárigazgató a könyvtári feladatok ellátása mellett végzi az intézmény alapító okiratában foglalt valamennyi feladat ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Javadalmazás:

A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Kérjük a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését.

Pályázati feltételek:

 1. ) a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:

aa) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

ab) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

ac) végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik

ad) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával

b. ) államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.

c. ) a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

 1. )cselekvőképesség,
 2. )a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatása, továbbá projektben való részvétel igazolása,
 • a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolása,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása, (a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával)
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó – amennyiben a képzést még nem végezte el - nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére (aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom.
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skurekné dr. Tóth Adél nyújt a +36-46/512-700/2769-as telefonszámon. A pályázat beadási határidejének szempontjából a postára adás dátuma (postai bélyegző) számít.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 2 egyező papíralapú (1 eredeti és 1 másolati) és ezzel egyidejűleg 1 elektronikus adathordozón zárt borítékban kell benyújtani.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 402700-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: „Igazgató”
 • Személyesen: Molnárné Palotai Marianna osztályvezetőnél (Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (3525 Miskolc, Városház tér 8.), telefonszám: +36-46/512-700/2788-as mellék.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követően a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság (Szakmai bizottság) hallgatja meg, a pályázatokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága is véleményezi. A Szakmai Bizottság és a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét mérlegelve Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt az intézményvezető személyéről, azzal, hogy az intézményvezetői megbízáshoz az 1997. évi CXL. törvény 68. § (2) bekezdése alapján a miniszter előzetes egyetértése szükséges.

A pályáztató a próbaidőt - az Mt. 45.§ (5) bekezdésére figyelemmel - 3 hónapban határozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 25.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Miskolc város honlapja: www.miskolc.hu
 • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár honlapja: www.rfmlib.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársnál kérhető.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.miskolc.hu és a www.rfmlib.hu oldalon olvasható.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az adatkezelési tájékoztató Miskolc város honlapján elérhető.

 

 

 

 

Csatolmányok