Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2024. április 12.
Pályázati kiírás Gazdasági vezető munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet a
Miskolci Közintézmény-működtető Központ gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására 

A munkáltató megnevezése: 

Miskolci Közintézmény-működtető Központ 

A vezetői beosztás megnevezése: 

gazdasági vezető (magasabb vezető) 

A betöltendő közalkalmazotti munkakör megnevezése: 

gazdasági főelőadó 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 

3525 Miskolc, Városház tér 13. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok fegyelembe vételével. Ellátandó feladatok: - a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben rögzített feladatok ellátása, ezen belül: - a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, - az intézmény éves költségvetésének és az előírt év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, - a bizonylati fegyelem ,a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet. 

Pályázati feltételek: 

 • Főiskola vagy egyetem, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, 
 • Szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, továbbá rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 • Büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt 20. § (2) bek. d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, ne álljon foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, 
 • Betöltött tizennyolcadik életév; 
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogaival rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy. 

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • legalább 10 év államigazgatási és közigazgatási tapasztalat, 
 • legalább 4 év önkormányzati költségvetési területen szerzett vezetői gyakorlat, 
 • FORRÁS SQL program ismerete, 
 • mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon, 
 • A köznevelési feladatok és intézményi gyermekétkeztetés támogatás igénylésében, elszámolásában szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata, 
 • esetleges megléte esetén az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba való felvétel igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata, 
 • 90 napnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről, 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék, 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja, 
 • a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom, 
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt, 
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenségi ok. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2024. május 17. napjával tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skurekné dr. Tóth Adél nyújt a +36-46/512-769-as telefonszámon. A pályázat beadási határidejének szempontjából a postára adás dátuma (postai bélyegző) számít. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton: a pályázatot a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3525 Miskolc, Városháztér 8.) címezve 2 egyező papíralapú (1 eredeti és 1 másolati) és ezzel egyidejűleg 1 elektronikus adathordozón zárt borítékban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200786/2024., valamint a magasabb vezetői beosztás megnevezését: „Gazdasági vezető” 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázót a pályázati határidő lejártát követően a betöltendő munkakör feladatait érintően a Kjt. 20/A.§ szerinti szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Ezt követően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 

A gazdasági vezető beosztás mellett betölthető közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés esetén – a Kjt. 21/A. § - ában foglalt kivételekkel – a pályáztató a próbaidőt 3 hónapban határozza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

Miniszterelnöki Kormányiroda, Kormányzati Személyügyi Központ kezelésében lévő közszolgálati állásportálon 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársnál kérhető. 

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.miskolc.hu oldalon olvasható. 

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az adatkezelési tájékoztató Miskolc város honlapján elérhető. 

A pályázati felhívás Miniszterelnöki Kormányiroda, Kormányzati Személyügyi Központ kezelésében lévő közszolgálati állásportálon történő megjelentetésének időpontja: 2024. április 12. 

Csatolmányok