Közérdekű 2023. szeptember 07. • Lejárt
A bírósági ülnökök 2023. évi soron kívüli megválasztása

Magyarország Alaptörvénye Állam fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (bírósági ülnökök) is rész vesznek az ítélkezésben.

A legutóbbi általános ülnökválasztás 2023. március 7. napja és április 30. napja között zajlott.  A megválasztott ülnöki létszám a bíróságok zavartalan működése érdekében szükségessé tette soron kívüli ülnökválasztás kitűzését.

Magyarország köztársasági elnöke a 2023. évi bírósági ülnökválasztását 2023. szeptember 01. napja és 2023. november 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

Ki választható meg bírósági ülnöknek?

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évet betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök a megbízatása időtartalma alatt nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat. (Bjt. 212. § (3) bekezdés).

Az ülnök jelölése

 • A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.
 • A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.
 • A Bjt. 213. (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyekben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
 • A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Az ülnök választása

A megválasztandó ülnökök számát a Bjt. 216. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az Országos Bírósági Hivatal elnöke állapította 76.SZ/2023. (VIII. 11.) OBHE határozat 2. számú mellékletében.

A határozat alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Törvényszékre 1 törvényszéki ülnököt, és 1 pedagógus ülnököt, a Miskolci Járásbíróságra 8 pedagógus ülnököt választ.

Tudnivalók a jelölés bejelentéséről

A jelölést – a szükséges alább felsorolt iratokkal együtt – a jelöltnek kell benyújtania.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által megválasztandó ülnök személyére vonatkozó jelölést Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Igazgatási Osztályhoz kell eljuttatni (3525 Miskolc, Városház tér 8., II. emelet 2032/B szoba Busák Mária) személyesen 2023. szeptember 29. napjáig, levélben ugyanerre a címre postára adva, úgy hogy a küldemény legkésőbb 2023. szeptember 29. napjáig megérkezzen.

Hiánypótlásra nincsen lehetőség, a kötelező mellékletek hiányában benyújtott, valamint határidőn túl érkezett és a többes jelölés érvénytelen.

A bírósági ülnök jelöléshez a következő nyomtatványok kitöltése és együttes benyújtása szükséges:

 • Bírósági ülnökké jelölés – jelölő személy, illetve szervezet tölti ki
 • Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról – jelölt tölti ki

A nyomtatványok és a bírósági ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató www.miskolc.hu oldalon letölthetőek és megismerhető.

 • Büntetlen előéletet és a közügyektől eltiltás hiányát igazoló hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány) – jelölt szerzi be.
 • A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök esetén a megválasztáshoz szükséges adatokat és tényeket tartalmazó dokumentumok (pedagógus, pszichológus diploma másolata, munkáltató igazolás a Be. 680. § (5) bekezdés alapján).

Adatkezelési tájékoztató:

 • A postai úton vagy személyesen benyújtott jelölést és annak mellékleteit Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) kezeli;
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a Bjt. 215. § (1) bekezdésében foglalt, az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása;
 • Az adatkezelés célja: a Magyarország köztársasági elnöke által kiírt 2023. évi soron kívüli bírósági ülnökválasztással kapcsolatban a Bjt. 215. § (1) bekezdésében, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökének 76.SZ/2023. (VIII. 11.) OBHE határozatában az Adatkezelőre vonatkozóan meghatározott feladatok ellátása;
 • Az adatkezelés időtartama: a jelöltekre vonatkozó jelölési anyagot Adatkezelő a 2023. évi soron kívüli bírósági ülnökválasztás jogerős lezárásárát követő elévülési idő végéig kezeli;
 • Az esetleges címzettek köre: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által bírósági ülnöknek megválasztott jelöltek Bjt. 214. § (1) bekezdésében meghatározott személyes adatait Adatkezelő a 2023. évi soron kívüli bírósági ülnökválasztással kapcsolatos feladatainak ellátása céljából a bírósági ülnök megválasztását követően, haladéktalanul átadja azon Bíróság elnökének, amely Bíróságra az adott jelöltet bírósági ülnöknek megválasztották;
 • Kezelt adatok köre: a Bjt. 214. § (1) bekezdésében meghatározott személyes adatok;
 • Az adattárolás módja: az adatok tárolása papíralapon történik;
 • Az adatok megismerésére jogosultak köre: a jelölés során az Adatkezelő birtokába jutott, a jelöltekre, illetve a jelölő magánszemélyekre vonatkozó személyes adatokat kizárólag az ülnököket megválasztó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének tagjai, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának – mint az Adatkezelő munkaszervének – a 2023. évi soron kívüli bírósági ülnökválasztás adminisztratív előkészítését végző alkalmazottai ismerhetik meg;
 • Az érintetti jogok: a jelöltnek – bírósági ülnökké történő megválasztásáig – joga van a jelöltség elfogadására vonatkozó nyilatkozatát bármikor visszavonni, amely esetben törlési jegyzőkönyv felvétele mellett Adatkezelő a jelölt személyes adatait törli;
 • Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 • Az érintett kérelmére Adatkezelő illetékes adatgazdája tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az érintett adatát érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen jogalap alapján, milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;
 • Adatkezelő illetékes adatgazdája a tájékoztatás iránti kérelmekre köteles a kérelem hozzá történt megérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül válaszolni;
 • A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre, szervezeti egységre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás megadásával együtt járó költségeket az adatgazda határozza meg, és az érintett köteles viselni;
 • A már megfizetett költséget a kérelmezőnek vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett;
 • Az érintett jelölt – bírósági ülnökké történő megválasztásáig – bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. A törlési, korlátozási vagy tiltakozási jog gyakorlása esetén a jelölt bírósági ülnökké nem választható meg;
 • Amennyiben az érintett természetes személy úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adat kezelése nem felel meg a törvényi követelményeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az eljárás fejleményeiről, eredményeiről, az érintett közvetlen bírósági jogorvoslatra jogosult.

 

A bírósági ülnökválasztással kapcsolatban felmerült egyéb kérdésekkel kapcsolatban dr. Biró Dániel jogi ügyintéző (46/512-700 mellék:4902) ad tájékoztatást.

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

Csatolmányok