Városháza
Ügyintézés

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2022. évi pályázati fordulója

Pályázat közzététele: 2021. október 5.

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.

Jogosultsági feltételek:

A pályázatok elbírálásának szempontja nem a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete.

Az ösztöndíjra való jogosultság megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a pályázó háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 350 %-át (jelenleg ez az összeg: 99.750,- Ft), amennyiben a pályázót szülője egyedül neveli, a nyugdíjminimum 450%-át (jelenleg ez az összeg: 128.250,- Ft).

A pályázat keretében „A” és „B” típusú pályázatot lehet benyújtani.

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

„B” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2021/2022-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek, akik a 2022/2023-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022-es általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023-es tanévben valóban megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állomány hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A támogatás összege:

-  A” típusú pályázat elnyerése esetén: 10 hónapra 5 000,- Ft/hó/fő

- „B” típusú pályázat elnyerése esetén 3 x 10 hónapra 5 000,- Ft/hó/fő

Ügyindítás:

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatlapok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A rögzítést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázati kiírásokban felsorolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt az Önkormányzathoz a pályázati kiírásban megadott címre postai úton vagy személyesen eljuttatni az előírt határidőig.

A pályázathoz papír alapon benyújtandó kötelező melléklet

Vonatkozó jogszabályok:

  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
  • a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) kormányrendelet

Az ügyintézés helye és időpontja

Az ügyintézés helye:

A pályázat postai úton beküldhető a következő címre: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály (3530 Miskolc, Petőfi u. 39.)

Postai feladás esetén a pályázat benyújtásának legkésőbbi dátuma: 2021. november 5. (péntek).

Személyes leadásként a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8.) elhelyezett gyűjtődobozba történő elhelyezésre van lehetőség, legkésőbb: 2021. november 5.(péntek) 12.00 óráig.

A pályázat benyújtását megelőzően, illetve a pályázat benyújtásakor előzetes ellenőrzésre nincs lehetőség.

Ügyfélfogadási idő (személyes benyújtás esetén):

Központi ügyfélszolgálat nyitvatartása:

Hétfő: 8.00-16.00 óráig
Kedd: 8.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-17.30 óráig
Csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig.