Városháza
Ügyintézés

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 31. § (1) bekezdése szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a felek, az anyakönyvvezető, és – ha közreműködött – a tolmács aláírnak.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező fél vagy – ha a felek egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel – az egyikük a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja.

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Az ügyfél.

Mit kell tennie

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot fő szabályként személyesen kell bejelenteni.

Határidők

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki. A törvény nem ír elő kötelező 30 napos várakozási időt a bejelentés és a bejelentett élettársi kapcsolat létesítése között. Fontos azonban, hogy amennyiben a jegyzőkönyv felvételét követő 1 éven belül nem kerül sor az élettársi kapcsolat létesítésére - azonban a szándék továbbra is fennáll -, az eljárást meg kell ismételni.

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolatot annak létrejöttét követően azonnal anyakönyvezi.

Benyújtandó okiratok

 • a felek érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele;
 • a felek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya);
 • a felek születési anyakönyvi kivonata;
 • a felek családi állapotának igazolása céljából:
 • elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó anyakönyvi okirat;
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat;
 • elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat, mely a megszűnésre vonatkozó bejegyzést tartalmazza, vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyezett élettársi kapcsolat megszűnéséről;
 • özvegy bejegyezett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyezett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyezett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat;
 • külföldi állampolgárok esetében: tanúsítvány, amely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú fél természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes akadálya nincs. Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el. Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Egyéb információk

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszíne:

A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget.

A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezéséről a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.

A jegyző a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy

 • a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják;
 • gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és
 • a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg.

Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésénél, ha a jegyző az engedélyt megadta, és a felek a fent ismertetett feltételeket teljesítik.

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése:

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontját a felekkel folytatott egyeztetést követően tűzi ki. A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat munkaszüneti napon, melyek az alábbiak: január 1.; március 15.; nagypéntek, húsvét; május 1.; pünkösd; augusztus 20.; október 23.; november 1.; december 24-26.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor az anyakönyvvezető és két tanú előtt a felek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló nyilatkozatot tesznek.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor a fél az anyanyelvét is használhatja. Ha a fél vagy a tanú a magyar nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a felek gondoskodnak.

A felek kérésére a bejegyzett élettársi kapcsolat valamely nemzetiség nyelvén is létesíthető, ha az adott nyelvet mindkét fél és a tanú érti és beszéli. Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor közreműködő anyakönyvvezető nem érti és nem beszéli az adott nemzetiség nyelvét, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a felek gondoskodnak.

Az ügyintézés díja:

Az eljárás illetékmentes.

 

Vonatkozó jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól.

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1979. évi 13. törvény a nemzetközi magánjogról.


Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00