Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2020. május 21.
Tájékoztatás a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében hozott adózási könnyítésekre vonatkozó helyi iparűzési adót és idegenforgalmi adót érintő szabályokról

                                                

Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével a helyi iparűzési adóra és idegenforgalmi adóra a vonatkozó törvényi szabályokhoz képest az adózók számára lényegesen kedvezőbb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott meg.

Ezekkel összefüggésben a Pénzügyminisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztályának szakmai tájékoztatása alapján az alábbiakat tesszük közzé.

1. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

a) Éves és soron kívüli adóbevallás-benyújtás

A Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése lehetővé teszi az iparűzési adó alanya számára, hogy ha az éves és a soron kívüli helyi iparűzési adóbevallási kötelezettsége a Korm. rendelet hatályba lépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30-a között esedékes, akkor azt, illetve az ezzel egyidejű adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

(1) Az adóbevallás-benyújtási kötelezettségre és az azzal együtt teljesítendő adó (bevallással elszámolandó adó) megfizetésére vonatkozó 2020. szeptember 30-ai határnap irányadó valamennyi olyan adóalany esetén, amelynek/akinek 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között lenne esedékes az éves vagy soron kívüli adóbevallás benyújtása. A bevallással elszámolt fizetendő adóra vonatkozó adófizetési kötelezettség abban az esetben is halasztható 2020. szeptember 30-ig, ha az adóalany 2020-ban – akár 2020. május 31-e előtt – már benyújtotta bevallását.

(2) Fontos összefüggés, hogy a bevallási és az azzal egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettség elhalasztásának elsődleges célja az adózók jelenlegi (gazdasági) nehézségeinek a megkönnyítése. Erre figyelemmel a fenti speciális szabály alapján az adó alanyának arra is lehetősége van, hogy bevallási kötelezettségét a törvényi szabályok szerinti határidőben teljesítse, de adófizetési kötelezettségét halassza. Az is lehetséges, hogy az adófizetési kötelezettségét az adó alanya – az egyébként már a törvényi szabályok szerinti bevallási határidőn túl teljesített – bevallás-benyújtása napjához képest is később teljesítse.

Más szóval, a Korm. rendeletnek megfelel az is, hogy ha az adózó az adóbevallását már benyújtotta vagy a bevallás-benyújtásra előírt határnapot követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtja be, akkor adóját ne az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (naptári évvel egyező üzleti éves vállalkozó esetén 2020. május 31-ig) fizethesse meg pótlékmentesen, hanem legkésőbb 2020. szeptember 30-án.

(3) A naptári évtől eltérő üzleti éves adózók esetében természetesen csak akkor módosul a bevallási (és adófizetési) határidő az adott adózóra az általános szabályok szerint irányadó határnapról 2020. szeptember 30-ára, ha az éves vagy soron kívüli adóbevallási és adófizetési kötelezettségük 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. közé esik.

(4) Amennyiben a vállalkozónak az általa benyújtott bevallás alapján adó-visszatérítési igénye van (az adóévi bevallott adó kisebb, mint az adóévi adóelőleg és az esetleges adóelőleg-kiegészítés összege), azt az adóhatóság – a törvényi feltételek fennállása esetén – az adóvisszatérítési kérelem (adóbevallás) beérkezésétől, de leghamarabb az eredeti, törvényi esedékességtől számított 30 napon belül teljesíteni köteles.

b) Iparűzési adóelőleg-bevallás, adóelőleg-fizetés, adóelőleg-kiegészítés

A Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdése alapján, amennyiben az adózó az iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor (azaz a naptári évvel azonos üzleti éves adózók esetében 2020. szeptember 15-én) az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni.

(1) A Korm. rendeletben említett „előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-összeg” a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első részletét időben megelőző előleg-összeg, ami nem más, mint az előző adóelőleg-fizetési időszak második előleg-részlete. Ez a naptári évvel azonos üzleti éves adózó esetében a 2020. március 15-re bevallott összeggel kell, hogy megegyezzen.

(2) Ha a vállalkozó az adóbevallását és adóelőleg-bevallását nem nyújtja be 2020. szeptember 15-ig, akkor esetében az (1) bekezdés szerinti előleget bevallott adóelőlegnek kell tekinteni. Ezért ezen előleg-összeg mérséklését lehet kérni annak esedékessége előtt. A 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előleg-bevallásának 2020. szeptember 15-ét követően való benyújtása esetén a 2020. szeptember 15-én fizetendő (esetében már elvileg megfizetett) első adóelőleg-összegként a 2020. március 15-én esedékes összeggel azonos összeget kell bevallania (a bevallásban feltüntetnie).

(3) A Korm. rendeletből az is következik, hogy ha a naptári évvel egyező adóéves vállalkozó 2020. szeptember 15-ig benyújtja a 2019. adóévről szóló bevallását (és a 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előleg-bevallását), akkor neki a törvényi (azaz a Htv-beli) és nem a Korm. rendeleti szabályok szerint kell megállapítani és bevallani az adóelőleg összegét.

(4) A fentiek természetesen irányadóak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozókra is, ha a 2020-ban induló előleg-fizetési időszakuk első előleg-fizetési esedékessége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a közé esik.

(5) Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése csak az éves és soron kívüli adóbevallásról (adófizetésről) és az adóelőleg-bevallásról rendelkezik, így e rendelkezés hatálya az adóelőleg-kiegészítési kötelezettséget nem érinti, ezért erre vonatkozólag az adóalanyt fizetési halasztás nem illeti meg.

2. IDEGENFORGALMI ADÓ

A Korm. rendelet 5. §-a értelmében a 2020. április 26-ától 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának (megszálló vendégnek) nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

(1) A fenti Korm. rendeletbeli szabály értelmében tehát a beszedésre kötelezettnek 2020. április hónapra az adókötelezettsége az alábbiak szerint alakul: április hónapra továbbra is be kell vallania az adóköteles és adómentes vendégéjszakák számát, amint azt korábban és mindig is tette, tennie kellett volna, ha volt beszednivaló adója. Ellenben április hónapra csak azt az adót kell a szállásadónak megfizetni, amit 2020. április 26-ig beszedett vagy beszedni elmulasztott.

(2) A 2020. május 1-től 2020. december 31-ig tartó időszak esetében a megszálló vendéget idegenforgalmi adófizetési, a szállásadót pedig idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség nem terheli. Ugyanakkor a szállásadónak ezen időszakra is meg kell állapítania a Htv. alapján elvileg beszedendő adó összegét és erről az önkormányzati adóhatóság részére bevallást is kell benyújtania. A bevallásnak azonban tartalmaznia kell az adómentes vendégéjszakák számát is.

(3) Abban az esetben, ha 2020. május 1-től 2020. december 31-ig tartó időszak valamely hónapjában az adóbeszedő vendéget nem fogadott vagy csak olyan vendéget fogadott, aki a Htv. vagy az önkormányzati rendelet alapján mentes volt az idegenforgalmi adó alól, akkor a beszedőnek nem kell adóbevallást benyújtania.

Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Adó Osztály