Városháza
Ügyintézés

Hagyatéki ügyek

Szolgáltatás indítása

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés hiányában, továbbá olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

Jogosultak köre

Örökösként érdekelt személyek.

Mit kell tennie

A hagyatéki eljárás során a hagyatéki előadók - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb okirat alapján megállapították az örökhagyó halálát - az öröklésben érdekelt felet értesítik a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából megkeresik az ügyfelet, nyilatkozattétel céljából.

Határidők

A jegyző az eljárás megindulását követő öt napon belül megkezdi a leltározást, amelyet harminc napon belül el kell készíteni.

Benyújtandó dokumentumok

 • Külföldön bekövetkezett haláleset okán hagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem
 • Nemleges nyilatkozat
 • Póthagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem

A hagyatéki meghallgatásra a leltár pontos elkészítése miatt az értesített személynek célszerű magával hoznia:

 • halotti anyakönyvi kivonatot (és annak fénymásolatát),
 • írásbeli végintézkedést (végrendeletet), illetve öröklési szerződést, tartási szerződést,
 • fel nem vett nyugdíj esetén nyugdíjszelvényt,
 • fel nem vett járandóság (munkabér, táppénz) esetén igazolás a munkahelytől,
 • ingatlan esetén ingatlan-nyilvántartási adatokat (helyrajzi szám, fekvés, művelési ág, tulajdoni hányad, jogcím, stb.) tartalmazó okiratot (földhivatali kijegyzés, tulajdoni lap, adásvételi szerződés, földhivatali határozat stb.),
 • biztosítási kötvényt, szerződést,
 • gépjármű, utánfutó forgalmi engedélyét,
 • fenntartásos takarékbetétkönyvet, takaréklevelet, kötvényt, kincstárjegyet, értékpapírt stb.,
 • kárpótlási jegyet, vagyonjegyet, részjegyet,
 • lakossági folyószámla, devizaszámla, egyéb - pénzintézetnél vezetett – számla kivonatát,
 • nyugdíjpénztári tagságot igazoló okiratot,
 • gazdasági társaság (Kft., Bt., stb.) esetén társasági szerződés vagy cégbejegyzés kivonatát,
 • temetési számlákat.

A hagyatéki leltár felvételét követően a leltár az illetékes közjegyző részére megküldésre kerül, aki dönt a hagyaték tárgyában.

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

A hagyatékot leltározni kell:

a) a hagyatékban belföldön fekvő ingatlan van, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, lajstromozott vagyontárgy van, a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 ezer forint) meghaladó értékű ingó vagyon van,

b) a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét,

c) az öröklésben érdekeltek kérelmére is.

Leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van és méhmagzat, cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, a Magyar Állam. A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte el.

A leltározást a jegyző végzi az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével. A leltárt 30 napon belül el kell készíteni, e határidőt pedig attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Nem teljes leltár esetében jelezni szükséges, hogy a jegyző mely hiányok pótlására milyen határidőn belül képes. A hagyatéki eljárás során a hagyatéki előadók - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb okirat alapján megállapították az örökhagyó halálát - az öröklésben érdekelt felet értesítik a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából tartandó meghallgatás időpontjáról.

A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni.

Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az Ákr.-ben foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.

Vonatkozó jogszabályok

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

Fogalmak

2010. évi XXXVIII. törvény 6.§

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Elektronikus ügyintézés biztosított.

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00