Városháza
Ügyintézés

Birtokvédelmi ügyek

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Azon birtokos, akit birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom). A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Mit kell tennie

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Határidők

15, 30 nap (ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé)

Benyújtandó dokumentumok

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szerint a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), aláírását, vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,
  • a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
  • az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
  • a birtokvitával érintett dolog megjelölését, a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, a cselekmény leírását,
  • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
  • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
  • a birtoksértés időpontjára történő utalást.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

A birtokvédelmet kérő a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat nyilatkozattétel céljából megküldi az ellenérdekű félnek. Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet.

  • Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához nyomtatvány

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű féllel szemben indított keresetében – a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását.

Egyéb információk

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha

a) a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak,

b) megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,

c) valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,

d) a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,

e) a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének – az illetékekről szóló törvény szerinti felhívásban foglaltaknak megfelelően – nem tett eleget,

f ) a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,

g) ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel.

A Korm. r. 8.§ (1) bekezdése értelmében az eljárási határidő 15 nap, mely a kérelem beérkezését, vagy az illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását az ellenérdekű fél ellen indított perben.

A Korm. r. 24.§ (2) bekezdése szerint a végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálása a megyei kormányhivatal hatásköre.

Az eljárás illetékmentes.

A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos egy éven belül is fordulhat közvetlenül a bírósághoz, illetve akkor, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

Vonatkozó jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Elektronikus ügyintézés biztosított.

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00