Városháza
Ügyintézés

Állattartás, állatvédelem

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet.

Mit kell tennie

Bejelentésre irányuló kérelem benyújtása.

Határidők

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Benyújtandó dokumentumok

 • Bejelentő lap - szabálytalan állattartás

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

A jegyző határozata ellen bírósági úton van helye jogorvoslatnak. A keresetlevelet a közlésétől számított harminc napon belül kell hivatalunkhoz benyújtani. A keresetlevelet – jogi képviselő nélkül eljáró félnek - a Miskolci Törvényszéknek (Miskolc, Dózsa Gy. u. 4.) címezve, hatóságomnál kell benyújtani 3 példányban vagy ajánlott küldeményként postára adni, vagy a jogszabályban meghatározott nyomtatványon elektronikusan is előterjesztheti.

Egyéb információk

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló módosított 24/2010.(VI.30.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete alapján hatályát vesztette, így az állattartásra vonatkozó általános szabályozást az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény, illetve ennek végrehajtására kiadott kormány és szakágazati miniszteri rendeletek adják.

A szabálytalan ebsétáltatás, harapás tekintetében szabálysértési eljárás lefolytatása lehet indokolt. Az eljárást a Miskolci Rendőrkapitányságnál kell kezdeményezni, mint általános szabálysértési hatóságnál. (3525 Miskolc, Fábián kapu 4.).

Az állattartási panaszügyek egyediek, így a szabálytalan állattartással kapcsolatban konkrét panaszbejelentést kell benyújtania a jegyzőhöz a tartási körülmények megfelelősségének a vizsgálata céljából.

Bejelentésnek minimálisan tartalmaznia kell:

 • bejelentő nevét, értesítési címét,
 • az állattartó (beazonosítását elősegítő) nevét, címét
 • a sérelmezett szabálytalan állattartás részletes leírását,
 • az állattartás helyének (beazonosítását elősegítő) pontos meghatározását
 • esetlegesen állat beazonosítását elősegítő adat(ot), pl.: eb esetén fajtája, neme, születési ideje, színe, hívóneve stb.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza többek között az állat tartásának általános szabályait (4-5. §), az állatok kíméletére, az állatkínzás tilalmára (6.-8/B. §), az állaton történő beavatkozás, az állat életének kioltására (9. §-12. §) vonatkozó előírásokat.

A törvény végrehajtására kiadott, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 13-17. §-a szabályozza továbbá a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó különleges rendelkezéseket.

Ezen túl az állattartásra külön jogszabályok számos előírást tartalmaznak, mint például a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM rendelet, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló mód. 41/1997.(V.28.) FM rendelet, az élelmiszerlánc és hatósági felügyeletéről szóló mód. 2008. évi XLVI. tv., továbbá az állattenyésztésről szóló mód. 1993. évi CXIV. törvény.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzője állatvédelmi hatóságként az állatok védelméről és kíméletéről szóló módosított 1998. évi XXVIII. törvény, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló mód. 2017. évi CXXV. törvény, illetve a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet megsértése esetén, az állatok védelme érdekében különböző intézkedéseket tehet, mint például: az állattartás helyszínén helyszíni szemlét tarthat, az állattartással kapcsolatosan iratokba betekinthet, az állattartótól az állattartással kapcsolatos felvilágosítást, adatot kérhet.

A jegyző mint egyik állatvédelmi hatóság 2021. január 1-től a következő szankciókat alkalmazhatja:
a) figyelmeztetés,
b) közigazgatási óvadék,
c) közigazgatási bírság,
d) tevékenység végzésétől történő eltiltás,
e) elkobzás,
f) törvény által megállapított egyéb szankciók: alkalmazására van lehetősége a jegyzőnek például állatvédelmi bírságot szabhat ki, az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti, illetve végső soron az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, vagy az eset kapcsán más illetékes hatóságot intézkedésre hívhat fel, vagy eljárását kezdeményezheti, a nem kedvtelésből tartott állat tartása esetén képzésen való részvételre kötelezhet, tartási gyakorlattal rendelkező személy igénybevételére kötelezhet.

2021. január 7-től az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat, továbbá a hatóság az állatvédelmi bírságot helyszíni bírságként is kiszabhatja.

A bírság megfizetése továbbra sem mentesít más jogkövetkezmények alól.

Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek, vagy a kormányhivatalnak van lehetősége az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén.

Vonatkozó jogszabályok

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről

 

EBTARTÁS BEJELENTÉS, MEGSZÜNTETÉS ÉS EBÖSSZEÍRÁS

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Eb -tartó és /vagy -tulajdonos Miskolc város illetékességi területén.

Mit kell tennie

Bejelentésre irányuló kérelem benyújtása.

Határidők

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Benyújtandó dokumentumok

 • Eb bejelentő adatlap
 • Ebtartás adatváltozás bejelentő adatlap

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente Miskolc város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

Tájékoztatás ebtartó(k) részére:

 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
 • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
 • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Bejelentést postai úton, elektronikusan ügyfélkapun, vagy szemelyesen megjelenés útján a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni.

Vonatkozó jogszabályok

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

MÉHÉSZEKKEL, MÉHEK VÁNDOROLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Miskolc város illetékességi területén méhtartást gyakorol.

Mit kell tennie

Bejelentésre irányuló kérelem benyújtása.

Határidők

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Benyújtandó dokumentumok

 • Méhész bejelentés
 • Méhész kijelentés

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló mód. 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdése szerint a méhész köteles a méhállományok tartásának helyét, vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint bejelenteni a letelepedés helye szerint illetékes szervnél.

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló mód. 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet 2. §-a szerint a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

A rendelet 9. § (4) bekezdése szerint az önkormányzati jegyzője nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését (dűlő, hrsz., stb.) és a letelepedés idejét.

A rendelet 10. § (2) bekezdése szerint az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül, a szomszédos állam területéről, vagy ismeretlen helyről származó méhrajt észlelője vagy befogója köteles a települési önkormányzat jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni.

A nyilvántartásba vett méhtartókat egyes a méheket veszélyeztető növényvédelmi tevékenységről (pl.: permetezés, szúnyogirtás, stb.) a hivatal munkatársai rövid úton tájékoztatják. A tartás gyakorlásánál figyelemmel kell lenni a 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet előírásaira is, mely értelmében a méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával - erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad. A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával szabad. Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti. Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy - legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével - a magasban való kirepülését kell biztosítani. Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50-50 méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat méhek!” felirattal figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

Vonatkozó jogszabályok

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

15/1969. (XI. 6.) MÉM számú rendelet a méhészetről

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről

 

VADKÁR, VADÁSZATI KÁR, VADBAN OKOZOTT KÁR ÜGYEK

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Kárfelmérési eljárás megindítására jogosult károsult.

Mit kell tennie

Vadkár iránti kérelem benyújtása.

Határidők

Ügyintézési határidő: teljes eljárásban hatvan nap.

Benyújtandó dokumentumok

 • Vadkár bejelentés

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

 

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

A vadkár eljárás során a károsult kérelmezőnek a kár megállapítására kirendelt igazságügyi vadkárszakértő munkadíját köteles a jegyzőnél megelőlegezni. A jegyző igazságügyi vadkárszakértőt az Igazságügyi Minisztérium nyilvántartásából választ. Elérhetősége: https://inyr.im.gov.hu/

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló mód. 1996. évi LV. törvény 75.-81/A. §.-a szabályozza a vadkárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával okozott kárért való felelősség szabályait.

Vadkár: a jogosult köteles megtéríteni a károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár tíz százalékot meghaladó részét. A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak vadászatára jogosult, valamint akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetve akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

Vadászati kár: A jogosult köteles a károsultnak megtéríteni a vadászterületen a vadászati jog gyakorlásában részt vevő személyek által a mezőgazdasági terményekben, termesztett növényállományokban a vetéstől a betakarításig, az erdőben, a védett természeti értékekben, a vizek halállományában, a szőlőben, valamint a gyümölcsösben másnak okozott kárt.

Vad elpusztításával okozott kár: Aki a vad elpusztításával, befogásával, zavarásával, vagy bizonyíthatóan erre irányuló kísérletével a jogosultat a vadászati jog gyakorlásában akadályozza, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.

Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye. A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő (a továbbiakban: szakértő) végezheti. A szakértőt a jegyző három munkanapon belül rendeli ki. A kár felmérését - a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok szerint - a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni. A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor. A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.  A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A kárfelmérési eljárásra az e törvényben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni.

Vonatkozó jogszabályok

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

 

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Elektronikus ügyintézés biztosított.

 

 

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Elektronikus ügyintézés biztosított.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00