Bizottságok

A Közgyűlés meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 11 fő,
b) Pénzügyi Bizottság 11 fő,
c) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 13 fő,
d) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság 11 fő,
e) Egészségügyi és Szociális Bizottság 11 fő.

A Közgyűlés meghatározott feladatkörök ellátására ideiglenes, ad hoc bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság elnöke csak települési képviselő lehet.

A bizottságok döntéseiket határozatok, állásfoglalások formájában hozzák. Döntéseik írásbeli előterjesztéseken alapulnak, amelyek tartalmi és formai követelményei a Közgyűlés számára készített előterjesztések kötelező elemeivel megegyeznek.

A bizottságok üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévők felsorolását, a tárgyalt napirendeket, a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket. A kisebbségi véleményeket kívánság szerint rögzíteni kell.