Idősek

Miskolc Megyei Jogú Városban az idősellátást az önkormányzati intézményrendszer mellett a civil és az egyházi intézmények valósítják meg.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Időskorúak Gondozóháza

A gondozóházba azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról időlegesen nem képesek gondoskodni.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

Idősek otthona

Az idősek otthonában a 4 órát meghaladó gondozást igénylő, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem kívánó, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el a gondozási szükséglet vizsgálatát követően.

Az otthonban a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást/gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Szolgáltatások nyújtása fenntartói típusok szerint

  • önkormányzati
  • kistérségi
  • egyházi
  • civil