Pályázat szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas klubok támogatására

Pályázat szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas klubok támogatására

Pályázat

Szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek támogatására

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet 22.§ (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.5.4. pontja alapján pályázatot hirdet a 2018. évi szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek támogatására.

 

Támogatásra olyan miskolci székhelyű, Miskolc város közigazgatási határain belül működő – szociális, fogyatékosügyi jellegű feladatokat ellátó – jogi személyek pályázhatnak, akinek cégbírósági vagy más nyilvántartási kötelezettségük van és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Továbbá az alábbi kritériumoknak megfelelő nyugdíjas szervezetek:

 1. Miskolc Megyei Jogú Városban működő, nyugdíjasakat tömörítő, érdekeiket képviselő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek, melyek céljában, tevékenységi körében szerepel az idős korosztály támogatása, segítése, számunkra közösségi programok szervezése.
 2. Miskolci székhelyű intézmények, amennyiben a pályázat céljának megfelelő tevékenységet is végeznek.

 

Nem pályázhat az a szervezet, amely a 2017. évi Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton elnyert pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, vagy a kapott támogatást az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel. Nem pályázhat továbbá olyan szervezet, mely nem tett eleget jogszabályban foglalt beszámolási kötelezettségének.

 

A pályázat témája: Elsősorban hátrányos helyzetbe került családokat támogató programok, munkanélküli problémák, drog- és szenvedélybetegek kezelését, hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket, fogyatékos személyeket, időseket és szociálisan rászorultakat segítő programok szervezése és lebonyolítása.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek:

A pályázók a támogatást működési költségeikre, pályázati önrészként és szakmai programokra igényelhetik.

Személyi juttatásokra, személyi jellegű kifizetésekre – kivéve a pályázat keretében megvalósuló programok meghívott előadói, közreműködői részére fizetett díjazást – a pályázaton elnyert összeg nem fordítható.

A támogatás beruházási jellegű kiadásokra illetve tárgyi eszközökre nem fordítható.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

A támogatás intenzitása: 100 %

 

A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 3.000.000 Ft

 

Maximális támogatás összege:

- a szociális és fogyatékosügyi szervezetek esetén: 100.000 Ft,

- a nyugdíjas szervezetek esetén: 50.000 Ft.

 

Pályázati cél megvalósításának időtartama:

 • működési költségek tekintetében: 2018. január 1.-2018. december 31.
 • szakmai programok tekintetében: 2018. június 1.-2018. december 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet. A pályázati kiírás és az adatlap a www.miskolc.hu honlapról letölthető, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Lakosságszolgálati Főosztály Szociális Osztályán (Miskolc, Petőfi u. 39.) beszerezhető.

 

A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati program részletes ismertetése,
 • a pályázó szervezet tevékenységének ismertetése,
 • a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló kivonat 90 napnál nem régebbi másolata,
 • a civil szervezet alapszabályának, vagy működése egyéb alapdokumentumának a képviseletre jogosult személy által hitelesített másolata,
 • 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
 • a bankszámlát vezető pénzintézettel kötött bankszámlaszerződés másolata,
 • a megpályázott összeg felhasználásának részletes költségvetése.

 

 A hiányosan benyújtott pályázat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

 

A pályázat benyújtásának alkalmával a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében átláthatósági nyilatkozat alkalmazása minden olyan szerződés megkötése esetén szükséges, amelyben az önkormányzat a kiadási előirányzat terhére kifizetést teljesít. Ennek értelmében az átláthatósági feltétel fennállásáról szükséges előzetesen nyilatkoznia a pályázóknak.

A „NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” és a „NYILATKOZAT átláthatóságról” – melyeket a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező. Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az a pályázat:

 1. amelynek elbírálása nem tartozik a Bizottság hatáskörébe,
 2. amely elkésett, vagyis a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl került benyújtásra,
 3. amely hiányos, nem tartalmazza a kötelezően előírt mellékleteket,
 4. amennyiben nem az arra jogosult által került benyújtásra.

 

A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázatokat postai úton „Szociális feladatot ellátó szervezetek és nyugdíjas szervezetek támogatása” jeligére Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális Osztályára, 3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39. címre kérjük beküldeni.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 31.

Postai küldeményként a pályázat benyújtottnak tekinthető, ha a postai feladás dátuma legkésőbb a határidő napja. A postai feladási határidő a megjelölt nap 24. órájáig értendő!

A határidőn túl nincs lehetőség pályázat benyújtására.

 

A pályázatokról a Bizottság a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy
- a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
- egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb mértékű támogatást nyújtson.

 

A támogatás elszámolása: A pályázaton elnyert összeg felhasználása tekintetében a pályázót elszámolási kötelezettség terheli.

 

A támogatást elnyert pályázóval Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodást köt, a támogatott a támogatási összeget kizárólag a megállapodásban meghatározott módon és célra használhatja fel. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Bizottság egyetértésével, és előzetes, írásbeli hozzájárulásával módosítható.

 

A pályázatról bővebb felvilágosítást Takács Andrea és Szomorné Takács Tünde a Szociális Osztály munkatársai (e-mail: takacs.andrea@miskolc.hu, szomorne.tunde@miskolc.hu, tel.: 512-800/4161, vagy 512-811/2864) nyújtanak.