Pályázat szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas klubok támogatására

Pályázat szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas klubok támogatására

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet 23.§ (4) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.5.4. pontja alapján pályázatot hirdet a 2017. évi szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas klubok támogatására.

A pályázók köre: A pályázatot miskolci székhelyű, Miskolc város közigazgatási határain belül működő szociális, fogyatékosügyi jellegű feladatokat is ellátó – legalább egy éve bejegyzett – alapítványok, egyesületek, szervezetek, valamint miskolci székhelyű, miskolci tagsággal – legalább egy éve – működő nyugdíjas klubok adhatják be.

Nem pályázhat az a szervezet, amely a 2016. évi Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton elnyert pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, vagy a kapott támogatást az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

A pályázat témája: A szervezetek a támogatást – bérjellegű költségek, adók és járulékok kivételével - működési költségeikre, pályázati önrészként és szakmai programokra igényelhetik, elsősorban hátrányos helyzetbe került családokat támogató programokra, munkanélküli problémák, drog- és szenvedélybetegek kezelését, hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket, fogyatékos személyeket, időseket és szociálisan rászorultakat segítő programokra.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 3.000.000 Ft

Maximális támogatás összege:
- a szociális és fogyatékosügyi szervezetek esetén: 100.000 Ft,
- a nyugdíjas klubok esetén: 50.000 Ft.

Pályázati cél megvalósításának időtartama:
- működési költségek tekintetében: 2017. január 1.-2017. december 31.
- szakmai programok tekintetében: 2017. május 1.-2017. december 31.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet. A pályázati kiírás és az adatlap a www.miskolc.hu honlapról letölthető, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Kabinet Egészségügyi és Szociális Osztályán (Miskolc, Petőfi u. 39.) beszerezhető.

A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
- a szociális és fogyatékosügyi szervezetek esetén:
 pályázati program ismertetése
 a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló kivonat 90 napnál nem régebbi másolata,
 a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentuma,
 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
 a pályázatot megelőző év pénzügyi beszámolója,
 a civil szervezet utolsó mérleg-beszámolójának másolata,
 a bankszámlát vezető pénzintézettel kötött bankszámlaszerződés,
 a megpályázott összeg felhasználásának részletes költségvetése.

- a nyugdíjas klubok esetén:
 pályázati program ismertetése
 a nyugdíjas klub, vagy a nyugdíjas klubot működtető intézmény alapító okirata,
 az alapszabály, vagy alapító okirata,
 bankszámlaszerződés,
 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
 a pályázatnak tartalmaznia kell a nyugdíjas klub tevékenységének ismertetését, valamint
 a 2016. évi működésről szóló beszámolót.

A hiányosan benyújtott pályázat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázat benyújtásának alkalmával a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről.
A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező. Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázat benyújtásának helye, postacíme: A pályázatokat postai úton „Szociális feladatot ellátó szervezetek támogatása” jeligére Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Egészségügyi és Szociális Osztályára (3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39.) címre kérjük beküldeni.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 30. (A postai feladási határidő a megjelölt nap 24. órájáig értendő!)
A határidőn túl nincs lehetőség pályázat benyújtására.

A támogatás elszámolása: A pályázaton elnyert összeg felhasználása tekintetében a pályázót elszámolási kötelezettség terheli.
A támogatás beruházási jellegű kiadásokra, illetve tárgyi eszközökre nem számolható el!

A támogatást elnyert pályázóval Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodást köt, a támogatott a támogatási összeget kizárólag a megállapodásban meghatározott módon és célra használhatja fel. A támogatási összeg felhasználása kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága egyetértésével, és előzetes, írásbeli hozzájárulásával módosítható.

A pályázatról bővebb felvilágosítást Takács Andrea és Szomorné Takács Tünde az Egészségügyi és Szociális Osztály munkatársai (e-mail: takacsa@miskolcph.hu, szomornett@miskolcph.hu, tel.: 512-800/4161, vagy 512-811/2864) nyújtanak.